Finalisti získajú

 • Cena - finančná odmena vo výške 3000 eur netto
 • Cena - finančná odmena vo výške 500 eur netto
 • Cena - finančná odmena vo výške 300 eur netto
 • poukaz na workshopy a semináre v hodnote 300 eur (prvé tri miesta)
 • bezplatnú účasť na odbornej konferencii Sveta zdravia v roku 2018 (prvé tri miesta)
 • garantované pracovné miesto v jednej z nemocníc Svet zdravia a na oddelení podľa vlastného výberu (prvé tri miesta)
 • garantované pracovné miesto a tiež ďalšie zaujímavé ceny podľa jednotlivých finálových kategórií

Registrácia už bola uzavretá

 

Štatút 2. ročníka súťaže študentov 3. ročníkov v študijnom odbore Sestra na Slovensku s názvom „Florence roka 2017“

I. Základné ustanovenia

 1. Zámerom súťaže „Florence roka 2017“ je poskytnúť formou zaujímavej súťaže šancu preveriť a zmerať si sily v oblasti teoretickej, ako aj praktickej prípravy budúcich sestier medzi študentmi 3. ročníka fakúlt ošetrovateľstva a Stredných zdravotníckych škôl vo vyššom odbornom vzdelaní („VOV“).
 2. Programová skladba a obsahová orientácia súťaže sú zamerané na overenie úrovne vedomostí v oblasti teoretickej prípravy (formou testu a kazuistík), praktických skúseností, trendov v ošetrovateľskej starostlivosti a na poskytnutie príležitosti rozšíriť si všeobecné vedomosti potrebné pre výkon povolania sestry. Dvadsiatka finalistov postupujúcich do posledného/záverečného kola bude mať možnosť zapojiť sa do série zaujímavých a trendových workshopov pod vedením skúsených odborníkov z praxe.
 3. Hlavným vyhlasovateľom a organizátorom súťaže je spoločnosť Svet zdravia, a. s., v spolupráci s hlavným partnerom súťaže, ktorým je DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Einsteinova 25, Bratislava 851 01 (ďalej len ako „Dôvera“) a spoločnosť ProCare, a.s., Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava (ďalej len ako „ProCare, a.s.“).Odborným garantom súťaže je Fakulta zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove. Mediálnym partnerom odborný týždenník Zdravotnícke noviny a odborný mesačník Sestra.
 4. Koncept súťaže pozostáva zo troch samostatných postupových kôl. Prvým je samotná registrácia do súťaže, druhým je správne vypracovanie prípadových štúdií/kazuistík a testov. Posledným, tretím modulom je zavŕšenie celej súťaže trojdňovým sústredením, ktoré pozostáva zo série odborných workshopov a zo záverečnej súťaže s vyhlásením hlavného výhercu súťaže Florence roka 2017.
 5. Súťaž je určená študentom 3. ročníkov denného štúdia v študijnom odbore Sestra v Slovenskej republike.
 6. Registrácia, samotný priebeh súťaže, ako aj trojdňové sústredenie pre skupinu dvadsiatich finalistov sú BEZPLATNÉ.

II. Podmienky účasti

 1. Do súťaže sa môžu prihlásiť študenti 3. ročníkov denného štúdia v študijnom odbore Sestra v Slovenskej republike, ktorí nie sú v pracovnoprávnom vzťahu k poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, a to formou bezplatnej registrácie na stránke www.florenceroka.sk.
 2. Podmienkou je dovŕšenie veku maximálne 25 rokov k dátumu 31.12.2017 vrátane.
 3. Registrácie študentov iných odborov, inej než dennej formy štúdia, nebudú akceptované. Pred finálovým sústredením, ako aj pred samotným odovzdaním jednotlivých postupových kôl súťaže, bude prostredníctvom študijných oddelení overený ročník štúdia daného účastníka na konkrétnej fakulte či škole. V prípade uvedenia nesprávnych údajov si organizátor súťaže vyhradzuje právo vyradiť ho zo súťaže bez nároku na preplatenie nákladov študenta v súvislosti so súťažou Florence roka.
 4. Účasť na iných súťažiach a festivaloch podobného charakteru, v rámci územia Slovenskej republiky aj mimo neho, nebráni účasti na súťaži Florence roka 2017.
 5. Oficiálnym jazykom súťaže je slovenčina.
 6. Samotná registrácia bude možná formou vyplnenia registračného formulára na stránke www.florenceroka.sk . Počet registrovaných účastníkov nie je obmedzený. Registrovať sa možno v termíne od 20. septembra do 7. októbra 2017 (vrátane). Bez kompletne a pravdivo vyplneného registračného formulára nebude možné vykonať registráciu do súťaže.
 7. Prihlásenie sa do súťaže a účasť na súťaži nie sú spojené so žiadnymi poplatkami. Dvadsiatim úspešným finalistom bude počas záverečného sústredenia súťaže bezplatne poskytnuté ubytovanie, strava, účasť na workshopoch. Zároveň im bude preplatená doprava na miesto konania v sume zodpovedajúcej cene cestovného lístka pravidelnej verejnej dopravy (MHD, autobus, vlak).
 8. Do 10 dní od uzatvorenia registrácie budú vyžrebovaní traja registrovaní účastníci, každý z nich dostane poukaz na zakúpenie odbornej literatúry, podľa vlastného výberu, v celkovej hodnote 50,- Eur. Zoznam výhercov bude zverejnený na stránke súťaže, ako aj prostredníctvom stránky Florence roka na Facebooku.
 9. Každý registrovaný účastník dostane v termíne od 25. septembra 2017 zadanie na overenie teoretickej prípravy formou testu a kazuistík, ktoré budú náhodne generované. Zadanie mu bude doručené formou linku na e- mailovú adresu, ktorú uviedol v registračnom formulári. Posledný dňom na vypracovanie teoretických úloh je 8. október 2017.
 10. Do 18. októbra 2017 bude každému účastníkovi zaslaná informácia o úspešnosti ním vypracovaného teoretického zadania.
 11. Účastníci, ktorých úspešnosť bude na úrovni 90 bodov a viac, budú zaradení do žrebovania o zaujímavé ceny. Dvoch vyžrebovaných účastníkov, po tomto kole súťaže, odmeníme zaujímavými vecnými cenami. Žrebovanie spolu s vyhlásením víťazov tohto kola prebehne do 10 dní od uzatvorenia teoretickej časti súťaže. Zoznam výhercov bude zverejnený na stránke súťaže.
 12. Dvadsiatim najúspešnejším účastníkom teoretickej časti súťaže bude 13. októbra 2017 oznámené pozvanie na záverečné trojdňové sústredenie, ktoré sa uskutoční v termíne 27. – 29. októbra 2017 v nemocnici Svet zdravia vo Vranove nad Topľou. O zaradení do dvadsiatky finalistov rozhodne úspešnosť vypracovania teoretickej časti (testy a kazuistiky). V prípade bodovej zhody budeme prihliadať na časové kritérium, t. j. kedy bola teoretická časť vypracovaná. O bližších podrobnostiach sústredenia, ako aj o ostatných organizačných záležitostiach, budú finalisti vopred informovaní e-mailom.
 13. Záverečné sústredenie v termíne 27. – 29. októbra 2017 bude zložené zo série odborných workshopov, pričom na konci každého z nich dostanú účastníci potvrdenie o ich absolvovaní. V nedeľu 29.októbra 2017 sa koná záverečné vyvrcholenie súťaže formou praktickej súťaže spolu s vyhlásením absolútneho víťaza súťaže Florence roka 2017. Zároveň budú vyhlásení aj víťazi jednotlivých kategórií/praktických oblastí .
 14. Hlavnou cenou pre celkového finalistu súťaže Florence roka 2017 je finančná odmena vo výške 3 000,- Eur netto, garantované pracovné miesto vo vybranej nemocnici a na oddelení siete Svet zdravia, a. s. Zároveň poukaz na odborné workshopy a semináre v celkovej hodnote 300,- Eur netto a bezplatná účasť na strategickej konferencii Sveta zdravia v apríli 2018.
 15. Pre študenta, ktorý v súťaži obsadí 2. miesto, je pripravená finančná odmena vo výške 500,- Eur netto, garantované pracovné miesto vo vybranej nemocnici a na oddelení siete Svet zdravia, a. s. Zároveň poukaz na odborné workshopy a semináre v celkovej hodnote 300,- Eur netto a bezplatná účasť na strategickej konferencii Sveta zdravia v apríli 2018.
 16. Pre študenta, ktorý v súťaži obsadí 3. miesto, je pripravená finančná odmena vo výške 300,- Eur netto, garantované pracovné miesto vo vybranej nemocnici a na oddelení siete Svet zdravia, a. s. Zároveň poukaz na odborné workshopy a semináre v celkovej hodnote 300,- Eur netto a bezplatná účasť na strategickej konferencii Sveta zdravia v apríli 2018.
 17.  Ostatným sedemnástim finalistom bude ponúknuté garantované pracovné miesto v sieti nemocníc Svet zdravia a tiež zaujímavé ceny podľa jednotlivých finálových kategórií. Výsledky súťaže budú zverejnené na internetovej stránke www.florenceroka.sk.
 18. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo na zmenu podmienok, pravidiel a priebehu súťaže.
 19. O všetkom, čo nie je obsiahnuté v štatúte, a o výnimkách rozhoduje Organizátor súťaže.
 20. Kontakt na vyhlasovateľa a organizátora súťaže „Florence roka 2017“: florenceroka@svetzdravia.com

III. Ochrana osobných údajov

 1. Osobné údaje účastníkov súťaže budú spracúvané v informačnom systéme „Florence roka 2017“.
 2. Prevádzkovateľom informačného systému podľa bodu 1 tohto článku je spoločnosť Svet zdravia, a.s., Digital Park II, Einsteinova 25, Bratislava 851 01, IČO 35 960 884.
 3. Osobné údaje sú spracúvané prostredníctvom sprostredkovateľa, ktorým je spoločnosť Comsultia, s. r. o., so sídlom Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO 35 944 340.
 4. Účelom spracúvania osobných údajov je umožnenie účasti dotknutej osoby v súťaži Florence roka 2017 podľa ustanovení tohto štatútu a následné uchovanie na účely (i) kontaktovania v súvislosti s ponukou zamestnania v sieti zdravotníckych zariadení skupiny Svet zdravia alebo skupiny ProCare, (ii) účely zasielania informácií o pripravovaných aktivitách a ponukách pre študentov študijného odboru sestra v Slovenskej republike. .
 5. Osobné údaje budú spracúvané v nasledovnom rozsahu:
  1. meno a priezvisko,
  2. rok narodenia,
  3. okres, z ktorého dotknutá osoba pochádza
  4. údaj o škole, ktorú dotknutá osoba navštevuje v rámci denného štúdia v 3. Ročníku,
  5. údaj o špecializácii štúdia v odbore „Sestra“,
  6. údaj o cieľovom oddelení, v ktorom by dotknutá osoba chcela vykonávať povolanie Sestra,
  7. emailový kontakt,
  8. telefonický kontakt
 6. Osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko a označenie školy, ktorú dotknutá osoba navštevuje v rámci denného štúdia 3. ročníka študijného odboru sestra budú v rámci informovania o výsledkoch súťaže zverejnené v periodikách Zdravotnícke noviny a Sestra a zároveň budú zverejnené v sieti internet na facebookovom profile organizátora a hlavných partnerov súťaže a na ich webových sídlach.
 7. V zmysle ustanovení § 28 zákona č. 122/2013 Z. Z. prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo na základe písomnej žiadosti u prevádzkovateľa vyžadovať:
  1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracovávané.
  2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracovaní jeho osobných údajov v rozsahu stanovenom zákonom o ochrane osobných údajov.
  3. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého boli jej osobné údaje získané na spracovanie.
  4. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam/odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania.
  5. opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych údajov, jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania.
  6. likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracovania sa skončil.
  7. likvidáciu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania, ak došlo k porušeniu zákona.
  8. blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím lehoty jeho platnosti.
 8. Dotknutá osoba má na základe písomnej žiadosti právo namietať u prevádzkovateľa proti skutočnostiam podľa ustanovenia § 28 ods. 3 zákona.
 9. Ďalšie práva dotknutej osoby ustanovuje zákon č. 122/2013 Z. z.