Harmonogram Florence roka

do 10. októbra 2023 Registrácia účastníkov

do 15.10. 2023 Vypracovanie on-line kvízov prihlásenými účastníkmi

do 20.10. 2023 Vyhodnotenie úspešnosti vypracovania on-line kvízov

súťažné finálové sústredenie s vyhlásením víťazov od 10. do 12. novembra 2023 v nemocnici Penta Hospitals v Topoľčanoch
 

Finalisti získajú

 1. Cena - finančná odmena vo výške 3000 eur netto
 2. Cena - finančná odmena vo výške 500 eur netto
 3. Cena - finančná odmena vo výške 300 eur netto
  • garantované pracovné miesto v jednej z nemocníc Penta Hospitals a na oddelení podľa vlastného výberu (pre prvých troch finalistov)
  • garantované pracovné miesto v jednej z nemocníc Penta Hospitals (zvyšným 9 finalistom)
  • špeciálna cena Dôvera ZP - finančná odmena vo výške 1000€ pre výhercu workshopu od partnera súťaže

Registrujte sa do 10. októbra 2023 na florenceroka.sk

Prihlásiť sa môžu študenti 3. ročníkov denného štúdia v študijnom odbore Ošetrovateľstvo alebo DVS na Slovensku


Vyplniť prihlášku
 

Štatút 7. ročníka súťaže študentov 3. ročníkov v študijnom odbore Ošetrovateľstvo alebo DVS na Slovensku - „Florence roka"

I. Základné ustanovenia

 1. Zámerom súťaže „Florence roka“ je poskytnúť formou zaujímavej súťaže šancu preveriť a zmerať si sily v oblasti teoretickej, ako aj praktickej prípravy budúcich sestier medzi študentmi denného štúdia 3. ročníka v študijnom odbore ošetrovateľstvo na univerzitách a vysokých školách alebo denného štúdia v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra na stredných zdravotníckych školách vo vyššom odbornom vzdelaní („VOV“).

 2. Programová skladba a obsahová orientácia súťaže sú zamerané na overenie úrovne vedomostí v oblasti teoretickej prípravy (formou testu a kazuistík), praktických skúseností, trendov v ošetrovateľskej starostlivosti a na poskytnutie príležitosti rozšíriť si všeobecné vedomosti potrebné pre výkon povolania sestry. Dvanástka finalistov postupujúcich do posledného/záverečného kola bude mať možnosť zapojiť sa do série zaujímavých a trendových workshopov pod vedením skúsených odborníkov z praxe.

 3. Hlavným vyhlasovateľom a organizátorom súťaže je nezisková organizácia Svet zdravia Akadémia, n.o., MUDr. Pribulu 412/4, 089 01 Svidník, IČO 37 887 343, v spolupráci s hlavnými partnermi súťaže, ktorými sú spoločnosti Penta Hospitals SK, a. s., Digital Park II, Einsteinova 25, Bratislava 851 01, IČO 35 960 884 a spoločnosť ProCare, a.s., Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava, IČO 35 890 568. Partnerom súťaže je DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Einsteinova 25, Bratislava 851 01 (ďalej len ako „Dôvera“). Odborným garantom súťaže je Fakulta zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove. Mediálnym partnerom je odborný týždenník Zdravotnícke noviny a odborný mesačník Sestra.

 4. Koncept súťaže pozostáva z troch samostatných postupových kôl. Prvým je samotná registrácia do súťaže, druhým je správne vypracovanie prípadových štúdií/kazuistík a testov. Posledným, tretím modulom je zavŕšenie celej súťaže trojdňovým sústredením, ktoré pozostáva zo série odborných workshopov a zo záverečnej súťaže s vyhlásením hlavného výhercu súťaže „Florence roka“.

 5. Súťaž je určená študentom denného štúdia 3. ročníka v študijnom odbore ošetrovateľstvo na univerzitách a vysokých školách alebo denného štúdia v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra na stredných zdravotníckych školách vo vyššom odbornom vzdelaní („VOV“), ktorí nie sú v pracovnoprávnom vzťahu k poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti.

 6. Registrácia, samotný priebeh súťaže, ako aj trojdňové sústredenie pre skupinu dvanástich finalistov sú BEZPLATNÉ.

II. Podmienky účasti

 1. Do súťaže sa môžu prihlásiť študenti 3. ročníkov v študijnom odbore ošetrovateľstvo na univerzitách a vysokých školách alebo denného štúdia v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra na stredných zdravotníckych školách vo vyššom odbornom vzdelaní („VOV“) v Slovenskej republike, ktorí nie sú v pracovnoprávnom vzťahu k poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, a to formou bezplatnej registrácie na stránke www.florenceroka.sk.

  Organizátor si vyhradzuje právo v prípade výskytu ochorenia COVID-19 vyžadovať, aby bol študent najneskôr v deň registrácie plne zaočkovaný, pričom za plne zaočkovaného sa považuje a) študent najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, alebo

  b) študent najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou, alebo

  c) študent najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19.

  Registrovaný študent je povinný bezodkladne na výzvu organizátora predložiť organizátorovi potvrdenie o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, a/alebo potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19, a/alebo digitálny COVID preukaz EÚ. Organizátor neumožní účasť na súťaži tým študentom, ktorí nepreukážu svoje plné zaočkovanie.
 1. Podmienkou je dovŕšenie veku maximálne 25 rokov k dátumu 31.12.2023 vrátane .
 1. Registrácie študentov iných odborov, inej než dennej formy štúdia, alebo študentov, ktorí majú uzatvorení pracovno-právny vzťah k poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, nebudú akceptované. Pred finálovým sústredením, ako aj pred samotným odovzdaním jednotlivých postupových kôl súťaže, bude prostredníctvom študijných oddelení overený ročník štúdia daného účastníka na konkrétnej fakulte či škole. V prípade uvedenia nesprávnych údajov si organizátor súťaže vyhradzuje právo vyradiť ho zo súťaže bez nároku na preplatenie nákladov študenta v súvislosti so súťažou „Florence roka“.
 2. Účasť na iných súťažiach a festivaloch podobného charakteru, v rámci územia Slovenskej republiky aj mimo neho, nebráni účasti na súťaži „Florence roka".
 3. Oficiálnym jazykom súťaže je slovenčina.

 4. Samotná registrácia bude možná formou vyplnenia registračného formulára na stránke www.florenceroka.sk. Počet registrovaných účastníkov nie je obmedzený. Registrovať sa možno v termíne od 11.9. do 1.10.2023 (vrátane). Bez kompletne a pravdivo vyplneného registračného formulára nebude možné vykonať registráciu do súťaže.

 5. Prihlásenie sa do súťaže a účasť na súťaži nie sú spojené so žiadnymi poplatkami. Dvanástim úspešným finalistom bude počas záverečného sústredenia súťaže bezplatne poskytnuté ubytovanie, strava, účasť na workshopoch. Zároveň im bude preplatená doprava na miesto konania v sume zodpovedajúcej cene cestovného lístka pravidelnej verejnej dopravy (MHD, autobus, vlak II. triedy).

 6. 1. Do 10 dní od uzatvorenia registrácie budú vyžrebovaní traja registrovaní účastníci, každý z nich dostane poukaz na zakúpenie odbornej literatúry, podľa vlastného výberu, v celkovej hodnote 50,- Eur. Zoznam výhercov bude zverejnený na stránke súťaže, ako aj prostredníctvom stránky „Florence roka“ na Facebooku.

 7. Každý registrovaný účastník dostane do 24 hodín od autorizácie registračného mailu zadanie na overenie teoretickej prípravy formou testu a kazuistík, ktoré budú náhodne generované. Zadanie mu bude doručené formou linku na e- mailovú adresu, ktorú uviedol v registračnom formulári. Posledný dňom na vypracovanie teoretických úloh je 5.10.2023.

 8. 1. Do 10.10.2023 bude každému účastníkovi zaslaná informácia o úspešnosti ním vypracovaného teoretického zadania.

 9. 1. Účastníci, ktorých úspešnosť bude na úrovni 72 bodov a viac, budú zaradení do žrebovania o zaujímavé ceny. Dvoch vyžrebovaných účastníkov, po tomto kole súťaže, odmeníme zaujímavými vecnými cenami. Žrebovanie spolu s vyhlásením víťazov tohto kola prebehne do 10 dní od uzatvorenia teoretickej časti súťaže. Zoznam výhercov bude zverejnený na stránke súťaže. 

 10. 1. Dvanásť najúspešnejších účastníkov teoretickej časti súťaže bude do 15.10.2023 pozvaných na záverečné trojdňové sústredenie, ktoré sa uskutoční v termíne 10. – 12.11.2023 v nemocnici Topoľčany. O zaradení do dvanástky finalistov rozhodne úspešnosť vypracovania teoretickej časti (testy a kazuistiky). V prípade bodovej zhody budeme prihliadať na časové kritérium, t. j. kedy bola teoretická časť vypracovaná. V prípade, že sa niektorí z najúspešnejších 12 účastníkov nebude môcť zúčastniť záverečného sústredenia, bude pozvaní v poradí ďalší najúspešnejší účastník teoretickej časti. O bližších podrobnostiach sústredenia, ako aj o ostatných organizačných záležitostiach, budú finalisti vopred informovaní e-mailom.

 11. Záverečné sústredenie v termíne 10. – 12.11.2023 bude zložené zo série odborných workshopov, pričom na konci každého z nich dostanú účastníci potvrdenie o ich absolvovaní. V nedeľu 12.11.2023 sa koná záverečné vyvrcholenie súťaže formou praktickej súťaže spolu s vyhlásením absolútneho víťaza súťaže „Florence roka“. Zároveň budú vyhlásení aj víťazi jednotlivých kategórií/praktických oblastí.

 12. Hlavnou cenou pre celkového finalistu súťaže „Florence roka“ je finančná odmena vo výške 3 000,- Eur netto, garantované pracovné miesto vo vybranej nemocnici a na oddelení siete Penta Hospitals SK, a. s.

 13. 1. Pre študenta, ktorý v súťaži obsadí 2. miesto, je pripravená finančná odmena vo výške 500,- Eur netto, garantované pracovné miesto vo vybranej nemocnici a na oddelení siete Penta Hospitals SK, a. s.

 14. 1. Pre študenta, ktorý v súťaži obsadí 3. miesto, je pripravená finančná odmena vo výške 300,-Eur netto, garantované pracovné miesto vo vybranej nemocnici a na oddelení siete Penta Hospitals SK, a. s.

 15. Ostatným sedemnástim finalistom bude ponúknuté garantované pracovné miesto v sieti nemocníc Penta Hospitals SK, a. s. a tiež zaujímavé ceny podľa jednotlivých finálových kategórií. Výsledky súťaže budú zverejnené na internetovej stránke www.florenceroka.sk.

 16. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo na zmenu podmienok, pravidiel a priebehu súťaže.

 17. O všetkom, čo nie je obsiahnuté v štatúte a o výnimkách rozhoduje Organizátor súťaže.

 18. Kontakt na vyhlasovateľa a organizátora súťaže „Florence roka“: florenceroka@svetzdravia.com
 

Prihláška

Registrácia bola ukončená.

Videá